Radovi

Znanstvena priopćenja objavit će se u elektronskom zapisu Zbornika sažetaka ili Zbornika radova, koji će imati ISBN i CIP zapis. Autorima je ostavljena mogućnost da za Simpozij pošalju: (1) samo sažetak ili (2) cjeloviti rad (uključujući i kraći sažetak) opsega do pet stranica teksta. Svi sažeci i radovi bit će citirani u CAB bazi.

Objavljivanje sažetka u Zborniku sažetaka ostavlja mogućnost naknadne objave priopćenih znanstvenih radova u znanstvenostručnom časopisu Poljoprivreda ‐ Agriculture ili u drugim publikacijama uz uobičajen postupak recenzije.

Radove ili sažetke u elektronskom obliku treba poslati na e‐mail adresu: sa@fazos.hr. Voditelj sekcije zadržava pravo izbora usmenih priopćenja. Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 70 x 100 cm (širina x visina). Na kraju svake sekcije bit će nagrađen najbolji poster.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 30. svibnja 2022. Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.

Svim autorima zahvaljujemo na suradnji!

SA2022