Upute – radovi

Upute za pripremu cjelovitog rada

Sve upute za pisanje radova nalaze se u predlošku rada (SA2022 Rad predložak). Na kraju hrvatskog teksta navesti naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku. Elektronski zapis Zbornika radova bit će podijeljen sudionicima koji uplate kotizaciju.

MOLIMO AUTORE DA SE PRILIKOM PISANJA RADA PRIDRŽAVAJU TEHNIČKIH UPUTA I OBVEZNO KORISTE PRILOŽENI PREDLOŽAK. RADOVI KOJI NISU PISANI U PRILOŽENOM PREDLOŠKU, BIT ĆE VRAĆENI AUTORIMA.

  • Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku) je najviše pet stranica. Radovi plenarnih izlaganja ograničavaju se na deset stranica.
  • Autorima se sugerira da maksimalno iskoriste ponuđenih 5 stranica kako bi pridonijeli kakvoći rada i Zbornika.
  • Rad sadrži: naslov, puna imena i prezimena autora (u jednom redu), pune adrese autora (za svaku adresu se osigurava 1 red), sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, zaključke i literaturu. Radovi domaćih autora moraju imati naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.
  • Sažetak treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. U ovoj formi sažetak treba biti kraći (dozvoljeno 700 slova uključujući razmake između riječi). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
  • Radove će recenzirati minimalno dva recenzenta iz odgovarajućeg područja.

Označavanje i slanje radova

Za slanje rada, dokument označiti kodom sekcije i prezimenom prvog autora (npr. 1Prezime) i poslati u elektronskom obliku na e‐mail adresu: sa@fazos.hr. Ako jedan autor sudjeluje s više radova tada se iza prezimena dodaje broj (1Prezime1, 1Prezime2).